Privacy Policy for filozofiazycia.com

1. Introduction

Welcome to https://filozofiazycia.com/ . This Privacy Policy outlines how we collect, use, disclose, and protect your information when you use our website.

2. Information We Collect

a. Personal Information: We may collect personally identifiable information, such as your name, email address, and any other information you voluntarily provide when you interact with our website.

b. Non-Personal Information: We may also collect non-personal information, such as browser type, IP address, and referring site, to enhance our website’s user experience.

3. How We Use Your Information

We may use your information for the following purposes:

a. Provide, maintain, and improve our website.

b. Send you updates, newsletters, or marketing materials (if you’ve opted in).

c. Respond to your comments, inquiries, or customer service requests.

d. Monitor and analyze usage patterns.

4. Cookies and Tracking Technologies

We use cookies and similar tracking technologies to enhance your user experience. You can set your browser to refuse cookies, but some features of the website may not function properly.

5. Disclosure of Your Information

We do not sell, trade, or otherwise transfer your personal information to third parties. However, we may share information with trusted third parties who assist us in operating our website or conducting our business.

6. Security

We implement reasonable security measures to protect your personal information. However, no method of transmission over the internet or electronic storage is 100% secure, and we cannot guarantee absolute security.

7. Third-Party Links

Our website may contain links to third-party websites. We have no control over the content, privacy policies, or practices of these websites and encourage you to review their policies before providing any information.

8. Children’s Privacy

Our website is not intended for children under 13. We do not knowingly collect personal information from children under 13. If you are a parent or guardian and believe your child has provided us with personal information, please contact us.

9. Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Any changes will be posted on this page with the updated date.

10. Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us at [email protected]
—————————————————————————————————————————————–

  1. Wprowadzenie

Witaj na https://filozofiazycia.com/. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, używamy, ujawniamy i chronimy Twoje informacje podczas korzystania z naszej strony internetowej.

  1. Informacje, które zbieramy

a. Dane osobowe: Możemy zbierać dane osobowe, takie jak Twoje imię, adres e-mail i inne informacje, które dobrowolnie podajesz, korzystając z naszej strony internetowej.

b. Informacje nieosobiste: Możemy także zbierać informacje nieosobiste, takie jak rodzaj przeglądarki, adres IP i strona, z której zostałeś przekierowany, w celu ulepszenia doświadczenia użytkownika na naszej stronie internetowej.

  1. Jak używamy Twoich informacji

Możemy używać Twoich informacji w celu:

a. Dostarczania, utrzymania i ulepszania naszej strony internetowej.

b. Wysyłania aktualizacji, biuletynów lub materiałów marketingowych (jeśli zdecydowałeś się na to).

c. Odpowiadania na Twoje komentarze, zapytania lub wnioski dotyczące obsługi klienta.

d. Monitorowania i analizowania wzorców korzystania.

  1. Ciasteczka i technologie śledzenia

Używamy ciasteczek i podobnych technologii śledzenia w celu ulepszenia Twojego doświadczenia użytkownika. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odmówiła przyjmowania ciasteczek, ale niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.

  1. Ujawnianie Twoich informacji

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim. Jednakże możemy udostępniać informacje zaufanym podwykonawcom, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej lub w prowadzeniu działalności.

  1. Bezpieczeństwo

Wprowadzamy rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Jednak żadna metoda przesyłania danych przez internet ani przechowywania elektronicznego nie jest 100% bezpieczna, i nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

  1. Linki do stron osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami tych stron i zalecamy zapoznanie się z ich zasadami przed podaniem jakichkolwiek informacji.

  1. Prywatność dzieci

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji osobistych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko dostarczyło nam informacje osobiste, skontaktuj się z nami.

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie wraz z datą aktualizacji.

  1. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].